VEMMELEV KIRKE

KIRKENS HISTORIE

Kirken
Vemmelev Kirke er opført omkring 1200 og er en af Vestsjællands største landsbykirker. Af den oprindelige stenkirke står stadig en del af skibets sidemure og vestgavl mod tårnrummet tilbage.
Kirken var oprindeligt bygget i romansk stil med runde buer over døre og vinduer og med et fladt bjælkeloft. Senere blev den ombygget til gotisk stil med spidsbuede vinduer og krydshvælv.
Tårnet og det nuværende våbenhus er bygget omkring 1500 og indtil 1873 lå der også et nordligt våbenhus og sakristi. De blev dog begge nedrevet i forbindelse med opførelsen af et nyt og større kor bygget af gule mursten. Murstenene ses tydeligt på den udvendige ukalkede østgavl og er identiske med dem, som præstegården blev opført af i 1859.
Efter nedrivningen af det nordlige våbenhus blev indgangen til kirken flyttet til tårnrummet mens det nuværende våbenhus, som indtil da havde fungeret som sideskib, blev indrettet som sakristi.
I 1936 inddrog man sakristiet som kapel og forsynede det med en dør i gavlen, mens åbningen til skibet tilmuredes. I 1980 afløstes det af et nybygget kapel øst for kirken og er nu indrettet som våbenhus, idet der igen er blevet åbnet op ind til skibet.
Kirken har tidligere hørt under bl.a. Antvorskov Len, Basnæs Gods og Holsteinborg Gods, men overgik i 1952 til selveje og blev dermed almindelig sognekirke.


Kirkegården
Vemmelev Kirke er omgivet af en delvis middelalderlig kirkegårdsmur, som indrammer den gamle kirkegård. Omkring 1900 blev kirkegården for lille og der oprettedes en ny kirkegård, Annekskirkegården, på den anden side af landevejen. I 1960 opkøbtes jorden foran den gamle skole mod nord, og den gamle kirkegård blev udvidet. Fra det tidspunkt blev der ikke længere oprettet nye gravsteder på Annekskirkegården.


Sogneladen
Præstegårdens gamle lade blev i 2004 ombygget til en sognelade, som med bl.a. køkken og mødesal danner rammen om flere af kirkens aktiviteter og arrangementer. Konfirmandstuen i præstegården blev herefter ombygget til kontor og samtalerum.

KIRKENS INVENTAR


Alteret
Altertavlen er fra 1612 og har markante søjler og fire felter med malerier af Kristi fødsel, korsfæstelse, opstandelse og himmelfart. Øverst ses Christian 4.s våbenskjold, som dog i mange år var gemt bag et mørkt maleri af Golgata. Ved en restaurering af altertavlen i 1992 fandt man konturerne af det overmalede våbenskjold og valgte at fjerne det yngre maleri, så våbenskjoldet atter blev synligt. Nederst på de to korintiske søjler, som flankerer storstykket af altertavlen, er der anført initialerne E.M. og S.H. Initialerne står for Ebbe Munk, som var lensmand over Antvorskov Len 1596-1620, og hans hustru Sidsel Høeg.
Det fritstående alterbord og de løse knæfald er fra kirkens restaurering i 1992 og afløste et traditionelt halvcirkelformet knæfald. Alterbordsforhænget, det såkaldte antependium, er vævet af Vibeke Gregers i 1994.
Alterkalken og disken er fra slutningen af 1500-tallet, mens alterstagerne, som er rigt profileret, er fra omkring 1600-1650.
Bibelen er et eksemplar af Frederik 2.s bibel fra 1589 og er skænket til kirken i 1986. 

Prædikestolen
Prædikestolen er fra 1635 og har korintiske hjørnesøjler og fem udskårne figurer. Oprindeligt forestillede figurerne Kristus og de fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, men Kristusfiguren er senere bortkommet og blev i 1800-tallet erstattet af yderligere en Markusfigur.

Døbefonten
Kirkens ældste inventar er døbefonten fra 1200-tallet. Det er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med rebsnoninger og to relieffer; det ene forestillende Abrahams ofring af Isak og det andet »Den gode hyrde«.
Messingfadet i døbefonten er fra omkring 1800, og dåbskanden er skænket til kirken i 1949.
Døbefonten stod oprindeligt i midtergangen udfor indgangen fra våbenhuset. Senere blev den flyttet op ved siden af prædikestolen, men fik i 1992 sin nuværende placering til højre i korbuen.

Krucifikserne
I højre side af korbuen er ophængt et moderne vægkrucifiks udført af Niels Helledie omkring 1984. Tidligere hang det i præstegårdens konfirmandstue, men fik sin nuværende placering efter kirkens restaurering i 1992.
Det tidligere korbuekrucifiks fra omkring 1475 er ophængt i våbenhuset, og for enderne af korsets fire arme ses de fire evangelistsymboler: Et menneske for Matthæus, en løve for Markus, en okse for Lukas og en ørn for Johannes.
På altertavlen ses et senere tilføjet lille forgyldt krucifiks fra omkring 1700.


Kirkeskibet
Kirkeskibet er en model af den tremastede fuldrigger »Sct. Michael« og er bygget af skibsfører Christian Almsted omkring 1940. Modellen er oprindeligt bygget til Frimurerlogen Sct. Michael i Slagelse, men de skænkede den til kirken i 2016.

Lystræet
Lystræet er lavet og skænket til kirken af tidligere kirkeværge Christen Larsen i 2018. Stammen på lystræet er formet som et kors og flere steder på lystræet ses et kors, et anker og et hjerte – symbolerne for tro, håb og kærlighed.


Orglet
Orglet er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1980 og er på 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Klokkerne
Kirkens to klokker er støbt af Pierre Paccard i Frankrig og er ophængt i tårnet i 1988. De afløste de to gamle klokker fra 1616 og 1663, som nu kan ses i våbenhuset. Den mindste af de nye klokker er skænket til kirken og bærer indskriften »Jeg ringer over mark og by, vor Herres påskemorgengry«. Den største af klokkerne bærer indskriften »I sorg og glæde, alle stunder, jeg bringer bud om pinseunder«. Teksterne er forfattet af digteren og præsten Sten Kaalø.

Præstetavlerne
I våbenhuset er ophængt fire præstetavler, hvor alle pastoratets præster siden reformationen står opført.

Jordpåkastelsessættet
Jordpåkastelsessættet er lavet og skænket til kirken af tidligere kirkeværge Christen Larsen i 2013. Det består af en sort smedejernsfod i en let konstruktion med et jordfad øverst samt en messingske. Sættet giver mulighed for at kaste jorden på kisten enten med skeen eller med hånden.

Mindetavlerne
I tårnrummet er ophængt en mindetavle over provst Søren Tuxen, som i 1771 fik et slagtilfælde og døde i kirken.
I tårnrummet er også ophængt en mindetavle over sognets faldne soldater i De slesvigske krige. Tavlen er udført af snedker Johannes Christensen, Forlev og er ophængt i 1964 i anledning af 100-året for krigen i 1864.

Messehagelen
Messehagelen er vævet af Anne Rydahl i 2008 og er skænket til kirken af gårdejer Peter Madsen, Bakkelygård. På forsiden er broderet Kristi bloddråber, og udsmykningen på ryggen – stjernen, livstræet og ildtungerne – symboliserer de tre højtider: Julen, påsken og pinsen. Livstræet er i øvrigt inspireret af kirkens vægkrucifiks udført af Niels Helledie.

Lysekronerne
Messinglysekronerne i skibet og våbenhuset er skænket til kirken i 1939, mens lysekronen i tårnrummet er anskaffet i 2010.

FOLDER OM VEMMELEV KIRKE

Hent folderen "Vemmelev Kirkes historie og inventar" som pdf. Klik her.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Hemmeshøj

Præst: Ida Rusholt Lund

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

26. jul 10:30
11:30
26. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Hemmeshøj

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: NN

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Udendørs gudstjeneste og høstfest

Præster: Adrian Hove-Kreutzfeldt og Ida Rusholt Lund. Udendørs gudstjeneste på …

16. aug 10:00
13:30
16. aug 10:00 -
13:30

Se hele Kalenderen. >Klik her!

MENIGHEDSPLEJE

Støt med glæde vores Menighedspleje ved at bruge MobilePay-nr. 83193.