HEMMESHØJ KIRKE

KIRKENS HISTORIE

Kirken
Hemmeshøj Kirke er opført i 1100-tallet og bestod oprindeligt af et romansk kor og skib, hvor koret var tøndehvælvet og skibet var fladloftet. Omkring 1400 blev skibet ombygget til gotisk stil med spidsbuede krydshvælv, mens koret og korbuen beholdt deres oprindelige romanske præg. I 1400-talletforlængedes kirken med tårnet mod vest, og tårnrummet blev gjort til en del af kirkerummet. Sideskibet og sakristiet mod nord er ligeledes gotiske tilføjelser, mens våbenhuset på tårnets sydside er en senere tilbygning.
Kirken har tidligere hørt under bl.a. Antvorskov Len og Tårnholm Herregård, men overgik i 1911 til selveje og blev dermed almindelig sognekirke.


Kirkegården

Hemmeshøj Kirkegård blev i 1800-tallet udvidet mod syd, men indrammes ellers af en middelalderlig kirkegårdsmur, som mod øst er forsynet med en portal. I 1985 blev der i alléen, som fører op til kirkegården, opført et nyt kapel og graverfaciliteter i forlængelse af det eksisterende kapel fra 1905, som herefter indrettedes som redskabsrum. I 1990 blev kapelrummet udsmykket med et porcelænsrelief udført af Tue Poulsen. Det består af et treenighedskors, der deler cirkelsymbolet i fire dele, som det kendes fra de gamle vievandsmalerier.

KIRKENS INVENTAR


Alteret

Altertavlen er et snitværk fra omkring 1625. I midterfeltet ses Kristi korsfæstelse, Moses og Johannes Døberen og i sidefelt-erne evangelisterne Lukas og Johannes.
Alterbordet er fra omkring 1550-1575 og har en alterbordsforside, det såkaldte antemensale, af egetræ med et maleri af treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden.
Alterkalken er fra omkring 1300-1350 og er dermed en af landets ældste stadig ibrugværende. På dens sekssidede fod er der små relieffigurer af Kristus, Johannes Døberen, apostlene Johannes, Andreas, Peter og Paulus.
Alterbægrene, de såkaldte særkalke, er skænket til kirken i 1947.
Disken er fra 1614 og har indgraveret et cirkelkors, en bladranke og to våbenskjolde.
Alterstagerne, som er barokt profilerede, er fra omkring 1650-1700, og den syvarmede lysestage er skænket til kirken i 1926.


Prædikestolen

Prædikestolen er fra omkring 1590 og har påmalede våbenskjolde, bomærker og indskrifter for den samtidige lensmand over Antvorskov Len, Christian Friis, hans hustru Mette Hardenberg samt kirkens præst og kirkeværger. Ved en restaurering i 1872 blev våbenskjoldet for kirkens daværende ejer Alexander Oxholm, Tårnholm tilføjet.
Prædikestolens himmel er ligeledes fra omkring 1590, og Kerubhovedet, som hænger nedenunder, er fra omkring 1625-1650.


Døbefonten
Døbefonten er en romansk granitfont udhugget af én sten og forsynet med reb-snoninger og savtakornamentik. Øverst er den forhøjet med en træring, som ligeledes er forsynet med en rebsnoning.
Dåbsfadet er fra omkring 1600 og har et graveret billede af Kristi dåb.


Krucifikset
Det tidligere korbuekrucifiks er fra omkring 1450 og er ophængt på skibets nord-væg. For enderne af korsets fire arme ses de fire evangelistsymboler: Et menneske for Matthæus, en løve for Markus, en okse for Lukas og en ørn for Johannes.


Lysgloben
Lysgloben er lavet og skænket til kirken af tidligere kirkeværge Christen Larsen i 2011. Øverst på lysgloben ses et kors, et anker og et hjerte – symbolerne for tro, håb og kærlighed.


Kirkeskibet
Kirkeskibet er en model af galeasen »Bien« og er bygget og skænket til kirken af Steen Zoffmann i 2018. Forbilledet er en tomastet sletskonnert fra 1898, som i 1937 blev omrigget til en galease og i de sidste mange år har haft en solid forankring i lokalsamfundet omkring Korsør.


Kalkmalerierne
Kirkens kalkmalede dekorationer, som består af bl.a. stjerner i korets hvælv,  vekslende trekant- og prikmotiv og halverede ruder i vindueskanterne, stammer fra 1880-1890. Tidligere kalkmalerier fra 1300 og 1400-tallet er overkalket – kun et indvielseskors på nordsiden af tårnbuen er bevaret.
Den malede udsmykning på de høje paneler i våbenhuset forestiller de 12 disciple og er udført i 1984.


Stolestaderne
Stolestaderne er opsat omkring 1625 og fik i 1872 påsat høje gavlstykker, hvoraf otte stadig er bevaret. Seks af disse bærer årstallet 1872 og et monogram for kirkens daværende ejer Alexander Oxholm, Tårnholm.
De forreste stolestader er forsynet med to bænke, så kirkegængerne kan vende sig alt efter om præsten står ved alteret eller på prædikestolen.


Orglet
Orglet, som er skænket til kirken, er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1972 og er på fire manualstemmer.


Klokkerne
Kirken har to klokker ophængt i tårnet. Den største og ældste er støbt af Jens Pedersen, Slagelse i 1475, mens den mindste er støbt af Hans Kemmer, Helsingør i 1619.


Kirkebøsserne
I våbenhuset er ophængt en kirkebøsse fra 1600-tallet, mens pengeblokken i tårnrummet er fra 1847.


Gravmindet
Under korhvælvet er opsat to fanestænger i hvis gennembrudte spyd initialerne A.G. er anført. Initialerne står for Albrecht Gorgh, som var major og levede 1650-1692. Tidligere hang der også en gravfane med en tysk indskrift over majoren.


Mindetavlen
I våbenhuset er ophængt en mindetavle over sognets faldne soldater i De slesvigske krige. Tavlen er udført at snedker Johannes Christensen, Forlev og er ophængt i 1964 i anledning af 100-året for krigen i 1864.


Jordpåkastelsessættet
Jordpåkastelsessættet er lavet og skænket til kirken af tidligere kirkeværge Christen Larsen i 2013. Det består af en sort smedejernsfod i en let konstruktion med et jordfad øverst samt en messingske. Sættet giver mulighed for at kaste jorden på kisten enten med skeen eller med hånden.

FOLDER OM HEMMESHØJ KIRKE

Hent folderen "Hemmeshøj Kirkes historie og inventar" som pdf. Klik her.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Hemmeshøj

Præst: Ida Rusholt Lund

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

26. jul 10:30
11:30
26. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Hemmeshøj

Præst: Adrian Hove-Kreutzfeldt

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vemmelev

Præst: NN

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Udendørs gudstjeneste og høstfest

Præster: Adrian Hove-Kreutzfeldt og Ida Rusholt Lund. Udendørs gudstjeneste på …

16. aug 10:00
13:30
16. aug 10:00 -
13:30

Se hele Kalenderen. >Klik her!

MENIGHEDSPLEJE

Støt med glæde vores Menighedspleje ved at bruge MobilePay-nr. 83193.